Chứng chỉ Devnet Associate

I. THÔNG TIN CHUNG:

  • TÊN KHÓA HỌC: Chứng chỉ Devnet Associate
  • THỜI LƯỢNG: 30 giờ
  • ĐỐI TƯỢNG: Học sinh, Sinh viên, Người đi làm có nhu cầu

II. THÔNG TIN CHI TIẾT:

ĐỐI TƯỢNG

  •  Các nhà phát triển phần mềm, phát triển ứng dụng Kỹ sư mạng, hệ thống nâng cao kỹ năng về lập trình thiết bị và tự động hóa. Sinh viên các trường Đại học, nhân viên doanh nghiệp có đam mê CNTT

GIÁO TRÌNH

  •  Giáo trình chuẩn của Cisco, sinh viên được cấp tài khoản học trực tuyến trên nền tảng này. 

KIẾN THỨC ĐẠT ĐƯỢC

  • APIs và cách sử dụng APIs
  • Phát triển và Thiết kế phần mềm
  • Triển khai ứng dụng và Bảo mật
  • Cơ sở hạ tầng và Tự động hóa
  • Khái niệm và nguyên tắc cơ bản về Mạng

NỘI DUNG KHÓA HỌC

MODULE 01: Course Introduction

1.1: Your Lab Environment

1.2: Linux

1.3: Python

MODULE 02: The DevNet Developer Environment

2.1: DevNet Overview

2.2: Exploring DevNet Online Resources

MODULE 03: Software Development and Design

3.1: Software Development

3.2: Software Design Patterns

3.3: Version Control Systems

3.4: Coding Basics

3.5: Code Review and Testing

3.6: Understanding Data Formats

MODULE 04: Understanding and Using APIs

4.1: Introducing APIs

4.2: API Design Styles

4.3: API Architectural Styles

4.4: Introduction to REST APIs

4.5: Authenticating to a REST API

4.6: API Rate Limits

4.7: Working with Webhooks

4.8: Troubleshooting API Calls

MODULE 05: Network Fundamentals

5.1: Introduction to Network Fundamentals

5.2: Network Interface Layer

5.3: Internetwork Layer

5.4: Network Devices

5.5: Networking Protocols

5.6: Troubleshooting Application Connectivity Issues

MODULE 06: Application Deployment and Security

6.1: Understanding Deployment Choices with Different Models

6.2: Creating and Deploying a Sample Application

6.3: Continuous Integration/Continuous Deployment (CI/CD)

6.4: Networks for Application Development and Security

6.5: Securing Applications

MODULE 07: Infrastructure and Automation

7.1: Automating Infrastructure with Cisco

7.2: DevOps and SRE

7.3: Basic Automation Scripting

7.4: Automation Tools

7.5: Infrastructure as Code

7.6: Automating testing

7.7: Network simulation

7.8: Infrastructure and Automation Summary

MODULE 08: Cisco Platforms and Development

8.1: Introduction to Cisco Platforms

8.2: Cisco SDKs

8.3: Understanding Network Programmability and Device Models

8.4: Cisco Network Management

8.5: Cisco Compute Management

8.6: Cisco Collaboration Platforms

8.7: Cisco Security Platforms