Lập trình PHP

I. THÔNG TIN CHUNG:

  • TÊN KHÓA HỌC: Lập trình PHP
  • THỜI LƯỢNG: 100 giờ
  • ĐỐI TƯỢNG: Học sinh, Sinh viên, Người đi làm có nhu cầu

II. THÔNG TIN CHI TIẾT:

1. Giới thiệu

  PHP (Hypertext Preprocessor) là một ngôn ngữ lập trình kịch bản, mã nguồn mở, chạy trên đa nền tảng và hỗ trợ nhiều máy chủ web thông dụng. Do được tối ưu hóa cho các ứng dụng web nên PHP có tốc độ thực thi nhanh, nhỏ gọn, dễ học và thời gian xây dựng sản phẩm tương đối ngắn hơn so với các ngôn ngữ khác. Hiện nay, PHP được sử dụng trên 90% trang web trên Internet và nhanh chóng trở thành một ngôn ngữ lập trình web phổ biến nhất thế giới.
  MySQL là cơ sở dữ liệu phổ biến nhất thế giới được coi là cơ sở dữ liệu mã nguồn mở tốt nhất. Giống như PHP, MySQL có một khả năng thực thi hoàn hảo, rất linh động, đáng tin cậy, dễ nắm bắt và ít chi phí hoặc miễn phí. Thật vậy, từ khi phiên bản 4 bổ sung thêm vài đặc điểm mới thì MySQL đã trở thành đối thủ của những người khổng lồ đắt giá như Oracle và SQL Server của Microsoft.

2. Mục tiêu

Sau khi kết thúc khóa học sinh viên sẽ:
    Hiểu và áp dụng được các thẻ của ngôn ngữ HTML
    Hiểu và áp dụng được các định dạng của CSS với các thẻ HTML
    Hiểu và ứng dụng được Bootstrap và Jquery vào thiết kế website
    Nắm được cấu trúc của chương trình PHP
    Nắm được mô hình MVC để thiết kế backend cho website
    Nắm và quản trị hệ quản trị csdl MySQL
    Thiết kế được một website hoàn chỉnh gồm frontend và backend
    Sử dụng thành thạo công cụ Sublime Text 3

3. Nội dung khóa học:

   

Bài 1: Ngôn ngữ HTML

    Phần mềm phục vụ môn học
    Các Addon phục vụ môn học
    Các thẻ trình bầy văn bản đầu tiên
    Các Thẻ Bố cục văn bản
    Các Thẻ tạo Danh sách
    Các thẻ Định dạng và Trang trí cho văn bản
    Cấu trúc giao diện chuẩn DIV Tag
    Tối ưu hóa Meta Tag
    Tối ưu hóa Heading Tag
    Liên kết trong HTML
    Hình ảnh trong HTML
    Làm việc với Table (Bảng) trong HTML
    Làm việc với Form và các phần tử trong Form
    Thực hành

   

Bài 2: Ngôn ngữ CSS

    Giới thiệu về CSS2
    Các vùng làm việc với CSS2
    Đơn vị sử dụng trong CSS2
    Cú pháp Sử dụng CSS2
    Bộ Thuộc tính về Phông nền
    Các Thuộc tính về Độ dài
    Các Thuộc tính về Bố cục
    ID & Class Selector trong Thiết kế CSS2
    Bộ Thuộc tính về Font chữ
    Các Thuộc tính về Text
    Các Trạng thái của Liên kết trong CSS2
    Mô hình Hộp Box Model trong CSS2
    Thực hành

   

Bài 3:HTML5

    Giới thiệu về HTML5
    HTML New Tags
    HTML5 AIP Geolocation
    HTML5 Layout
    Thực hành

   

Bài 4: CSS3

    Giới thiệu về CSS3
    CSS3 Border
    CSS3 Gradient
    CSS3 Transform
    CSS3 Animation
    CSS3 Front Web
    CSS3 Background
    CSS3 Media
    CSS3 Queries
    CSS3 Layout
    Thực hành

   

Bài 5: Bootstrap4


    Download & Sử dụng thư viên Bootstrap
    Bootstrap CSS
    Bootstrap Responsive
    Bootstrap Components
    Bootstrap Javascript
    Tooltip & Slider Carousel
    Thực hành

   

Bài 6: Project 01: Cắt Layout website bằng bootstrap

    Xây dụng cấu trúc Layout chung
    Xây dựng cấu trúc Header
    Xây dựng cấu trúc Main
    Xây dựng cấu trúc Sidebar
    Xây dựng cấu trúc Footer
    Trang trí & Hoàn thiện cấu trúc Layout chung
    Trang trí & Hoàn thiện cấu trúc Header
    Trang trí & Hoàn thiện cấu trúc Main
    Trang trí & Hoàn thiện cấu trúc Sidebar
    Trang trí & Hoàn thiện cấu trúc Footer

   

Bài 7: Ngôn ngữ JavaScript


    Giới thiệu về Javascript
    Nhập môn Javascript
    Hằng, biến và các kiểu dữ liệu trong Javascript
    Toán tử và biểu thức
    Biểu thức điều kiện
    Vòng lặp
    Làm việc với dữ liệu kiểu mảng trong Javascript
    Hàm trong Javascript
    Sự kiện trong Javascript
    Làm việc với đối tượng Form
    Đối tượng trong Javascript
    Javascript DOM
    Thực hành

   

Bài 8: JQuery


    Giới thiệu về JQuery
    JQuery Basic
    JQuery Effects
    JQuery HTML
    JQuery Traversing
    JQuery AJax
    JQuery Plugin
    Thực hành

   

Bài 9: Project 02: Xây dựng hiệu ứng cho giao diện


    Code hiệu ứng Slideshow
    Code hiệu ứng Popup
    Code hiệu ứng Scroll top
    Code hiệu ứng Tooltip
    Code hiệu ứng Dropdow menu
    Code hiệu ứng Drop box
    Code hiệu ứng Ads floating
    Code hiệu ứng Scroll content
    Thực hành

   

Bài 10: Ngôn ngữ PHP


    Cài đặt Localhost Server Xampp
    Giới thiệu và làm quen với PHP
    Toán tử trong PHP
    Biểu thức điều kiện
    Vòng lặp
    Các phương thức truyền dữ liệu
    Mảng và các hàm hỗ trợ Mảng
    Hàm trong PHP
    Thao tác với File
    Quy trình Upload File
    Quy trình Download File
    Phiên làm việc Session & Cookie trong PHP
    Thời gian trong PHP

   

Bài 11: Hệ quản trị CSDL MySQL


    Khái niệm về Cơ sở dữ liệu MySQL (Database)
    Các kiểu dữ liệu trong MySQL
    Các thuộc tính: NULL, AUTO_INCREMENT, UNSIGNED, PRIMARY KEY,…
    Tạo Cơ sở dữ liệu (Database)
    Giới thiệu một số layout manager
    Tạo Bảng (Table)
    Tạo Cột (Column)
    Chỉnh sửa Bảng
    Thêm, sửa, xóa nội dung
    CREATE DATABASE, CREATE TABLE, ALTER TABLE
    INSERT INTO, SELECT, UPDATE, DELETE
    WHERE, AND, OR, LIKE, IN, ORDER BY, LIMIT, JOIN (LEFT, RIGHT, INNER)
    Kết nối tới MySQL Server
    Kết nối tới Database 6h
    SELECT Language
    Fetch Data, Fetch Rows

   

Bài 12: Lập trình hướng đối tượng (PHP Nâng cao)


    Tổng quan về Lập trình Hướng đối tượng trong PHP
    Lớp (Class) & Đối tượng (Object)
    Phương thức (Method)
    Thuộc tính (Attributes)
    Kế thừa (Inheritance)

   

Bài 13: Mô hình MVC (PHP Nâng cao)


    Khái niện về Controller
    Khái niệm về View
    Khái niệm về Model
    Cái nhìn tổng quát về mô hình MVC & Ứng dụng thực tế

   

Bài 14: Project 03- Dự án website thương mại điện tử (Xây dựng trang backend)


    Design Cơ sở dữ liệu (CSDL)
    Convert Template Admin website Bán Điện thoại đi động
    Xây dựng chức năng Đăng nhập & Đăng xuất
    Xây dựng trang chủ Admin (Master Page)
    Xây dựng chức năng Quản lý Thành viên
    Xây dựng chức năng Thêm mới Thành viên
    Xây dựng chức năng Sửa thông tin Thành viên
    Xây dựng chức năng Xóa Thành viên

   

Bài 15: Project 03- Dự án website thương mại điện tử (Xây dựng trang backend (tiếp)


    Xây dựng chức năng Quản lý Danh mục Sản phẩm
    Xây dựng chức năng Thêm mới Danh mục Sản phẩm
    Xây dựng chức năng Sửa thông tin Danh mục Sản phẩm
    Xây dựng chức năng Xóa Danh mục Sản phẩm

   

Bài 16: Project 03- Dự án website thương mại điện tử (Xây dựng trang backend (tiếp))


    Xây dựng chức năng Quản lý sản phẩm
    Xây dựng chức năng Thêm mới sản phẩm
    Xây dựng chức năng Sửa thông tin sản phẩm 3h
    Xây dựng chức năng Xóa sản phẩm
    Xây dựng chức năng phân trang sản phẩm
    Tích hợp bộ công cụ soạn thảo FCKEditor (Tương tự Word) cho web

   

Bài 17: Project 03- Dự án website thương mại điện tử (Xây dựng trang frontend)


    Convert Template website Bán Điện thoại đi động
    Xây dựng chức năng hiển thị sản phẩm Mới, sản phẩm Đặc biệt
    Xây dựng Menu hiển thị Danh mục sản phẩm
    Xây dựng chức năng Hiển thị sản phẩm theo Danh mục

   

Bài 18: Project 03- Dự án website thương mại điện tử (Xây dựng trang frontend (tiếp))


    Xây dựng chức năng Phân trang sản phẩm
    Xây dựng chức năng Chi tiết sản phẩm
    Xây dựng chức năng Giỏ hàng
    Tổng kết